Katedra Budowy Maszyn

Maszyny metrologiczne

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa ZEISS 400

Współrzędnościowa technika pomiarowa znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle w procesach kontroli wymiarowej przedmiotów o różnej konfiguracji przestrzennej. Najczęściej zastosowanie znajduje ona w przemyśle motoryzacyjnym. Stosowanie maszyn współrzędnościowych staje się nieodzownym warunkiem zapewnienia produkowanym wyrobom wymaganej jakości, a także wykazania tej jakości. Technika ta charakteryzuje się odmienną od klasycznej metrologii strategią pomiarową. Opiera się ona na dyskretnej postaci informacjach pomiarowych przetwarzanych komputerowo. Opanowanie jej wymaga odpowiedniej wiedzy, a tam gdzie istnieją nawyki związane z tradycyjnymi pomiarami, niezbędna jest zmiana filozofii myślenia metrologicznego.

Istota współrzędnościowej techniki pomiarowej polega na tym, że informacja o postaci i wymiarach poszczególnych elementów (cech) mierzonego przedmiotu odbierana jest jako zbiór współrzędnych punktów, które, w pewnym przestrzennym układzie współrzędnych (kartezjańskim, walcowym lub sferycznym), zajmują środek kulistej końcówki trzpienia pomiarowego stykającego się z powierzchnią mierzonego przedmiotu. Na podstawie uzyskanej informacji oprogramowanie maszyny pomiarowej wyznacza parametry zastępczych elementów geometrycznych (np. walca, płaszczyzny, kuli), a następnie, opierając się na tak opracowanej informacji, wykonuje obliczenia umożliwiające stwierdzenie zgodności wymiarów mierzonego przedmiotu z wymaganiami konstrukcyjnymi zawartymi na rysunku.


Maszyna pomiarowa "C 400" firmy Carl Zeiss

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa "C 400" firmy Carl Zeiss jest konstrukcji portalowej. Ma ona następujące zakresy pomiarowe: w osi X 380 mm, w osi Y 450 mm, w osi Z 300 mm. Maszyna ma możliwość pracy zarówno w systemie CNC, jak i w trybie MANUAL (ręcznym). Konstrukcję przedstawiono na rys. 11.9. Zespół nośny (portal) ułożyskowany jest pneumatycznie. Portal 3 oraz pinola 2 wykonane są z ceramiki, a stół pomiarowy 1 i prowadnice 5 w osi Y- z granitu. W stole pomiarowym znajdują się nagwintowane otwory M6 służące do mocowania wszelkiego rodzaju uchwytów. Maszyna wyposażona jest w sterowany elektronicznie serwonapęd o podwyższonej dynamice. Każda z osi wyposażona jest w elektroniczne ograniczniki siły przemieszczającej. Przekazanie napędu odbywa się poprzez koła cierne. W przypadku pracy ręcznej istnieje możliwość wysprzęglania napędu. Sterowanie maszyny odbywa się w oparciu o mikroprocesor ( tzn. sterowanie wektorowe w trzech osiach). Układ pomiarowy o rozdzielczości sygnału wynoszącej 0.5 m składa się ze szklanych wzorców inkrementalnych 4 oraz z przetworników optoelektrycznych.

Współrzędnościowy skaner laserowy

Skaner laserowy umożliwia digitalizację powierzchni obiektów mierzonych. Często zdarza się, iż brak jest dokumentacji opisującej geometrię przedmiotów. Siatka punktów uzyskanych w wyniku digitalizacji umożliwia utowrzenie komputerowego modelu badanego obiektu.

System pomiarowy wykorzystuje zasadę triangulacji (pomiaru kąta). Zogniskowana świetlna wiązka pomiarowa zostaje skierowana na przedmiot badany, powodując powstanie tam punktu świetlnego. Obok lasera znajduje się głowica pomiarowa, w której występuje PSD (urządzenie reagujące na przemieszczenie i wykorzystujące fotokomórkę). Punkt świetlny zostaje odwzorowany na PSD za pomocą optyki czujnika. Zależnie od odległości pomiędzy głowicą pomiarową i przedmiotem badanym zmienia się położenie na PSD obrazu punktu świetlnego. Ta zmiana położenia zostaje następnie przetworzona w PSD na sygnały elektryczne proporcjonalne do zmiany odległości.


skaner laserowy

Aktualna wartość pomiarowa jest stale wyświetlana na ekranie komputera współpracującego z ACB (ACB - Analog Control Box). Do ACB można jednocześnie podłączyć maksymalnie dwie głowice pomiarowe. Za pomocą jednej głowicy pomiarowej można dokonać pomiarów odległości i grubości przedmiotu znajdującego się na stole pomiarowym. Natomiast używając dwóch głowic pomiarowych, można zmierzyć grubość przedmiotu umieszczonego swobodnie w przestrzeni lub przesuwanego pomiędzy dwoma głowicami pomiarowymi.

ACB oferuje filtrację szerokopasmową z możliwością regulacji częstotliwości granicznej, ostrzeżenie przy niewystarczających właściwościach odbijających przedmiotu badanego, przełączenie na unormowaną wartość sygnału wyjściowego ą 5V/0-10V i 0/4-20mA, jak też opcjonalne nadzorowanie wartości granicznych z cyfrowym wcześniejszym wyborem wartości granicznej.

Referencje:
Praca zbiorowa pod red. J.Kosmola: "Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem", skrypt nr 2267, Wyd.Pol.Śl., Gliwice 2001

Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika Śląska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka