Katedra Budowy Maszyn

Prace naukowo-badawcze

Wszystkie opisy zostały umieszczone w formacie PDF. Do ich odczytania konieczne jest zainstalowanie programu Acrobat Reader. Program można pobrać tutaj.

BADANIA MODELOWE WYBRANYCH ELEMENTÓW OBRABIAREK METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
Przeprowadzane przez nas badania modelowe dotyczą zespołów obrabiarek mających zasadniczy wpływ na ich dokładność. Do badań wykorzystywany jest system Algor. At the present time, thanks to numerical methods such as FEA for example, the research and optimi-sation already at the moment of design are gener-ally common. It meaningfully cuts down costs and time between working out of design and introduc-ing to production.

OPRACOWANIE METODYKI BADAŃ OBRABIAREK CIĘŻKICH (PROTOTYPÓW) W WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH
WORKING OUT OF METHODIC OF RESEARCH HEAVY MACHINE TOOL (PROTOTYPES) IN IDUSTRIAL CONDITIONS
Zakres mojej pracy ściśle powiązany jest z przemysłem, i dotyczy opracowania metodyki badań obrabiarek ciężkich. Celem tej pracy jest zaproponowanie toku postępowania, oraz wyboru metod odpowiednich do weryfikacji cech badanego typu obrabiarki. Przedmiotem pracy są badania obrabiarek ciężkich pod względem ... The range of my work is strictly bouned to industry. The main aim of the work is to propose a procedure and to choose a correct method of verifying features of examined type of machine tool.The object of this work is investigation on heavy machine tool with below features taken into account ...

MODEL PREDYKCYJNY SIŁ I MOMENTÓW DLA WIERCENIA
PREDICTIVE THRUST AND TORQUE MODEL FOR DRILLLING
Badania mają na celu uzyskanie predykcyjnych modeli wiercenia, tj. matematycznych zależności pomiędzy siłą i momentem wiercenia a wybranymi parametrami geometrycznymi wertła krętego, prędkością posuwu i wytrzymałością materiału obrabianego. Badania nad wpływem geometrii obejmują wpływ kątów natarcia, pochylenia krawędzi skrawającej i przystawienia na wartość siły i momentu wiercenia. Badania obejmują krawędź skrawającą oraz ścin wiertła.... The aid of investigation is recieving predictive thrust and torque drilling models, e.i. mathematical dependences between thrust, torque and some genaral purpose twist drill geometrical futures, feed speed and tensile strength of work material. The investigation on influence of twist drill parameters includes rake angle, lip inclination angle and tool cutting edge angle on thrust and torque drillling. The research involves the drill lip region and the chisel edge region...

NOWA METODA WYZNACZANIA SZTYWNOŚCI STATYCZNEJ
NEW METOD OF STATICAL STIFFNES DETERMINING
Proponowana metoda wyznaczania sztywności statycznej obrabiarek bazuje na równości przemieszczenia wywołanego siłą statyczną z amplitudą przemieszczenia wywołanego siłą dynamicznie zmienną o amplitudzie równej wartości siły statycznej. Ze zjawiskiem takim mamy do czynienia w przypadku, gdy częstotliwość siły wymuszającej jest znacznie niższa od pierwszej częstotliwości drgań własnych wymuszanego obiektu.Metoda DWSS polega na pomiarze drgań wymuszonych siłą harmoniczną o częstotliwości niskiej w porównaniu z częstotliwością drgań własnych badanego obiektu The suggested method of determining the static stiffness of machine tools is based on the equality of displacement brought about by a dynamic force with an amplitude of displacement caused by a variable dynamic force the amplitude of which equals the value of the static force. This is the case when the frequency of the excited force is much lower than the first frequency of the free vibrations of the object. The DDSS- method consists in the measurement of forced vibrations brought about by a harmonic force which is not as high as the frequency of the free vibrations of the investigated object.

MODELOWANIE OBRÓBKI STRUMIENIEM WODNOŚCIERNYM TWORZYW SZTUCZNYCH METODĄ ELE-MENTÓW SKOŃCZONYCH
Badania modelowe obróbki wodnej oraz wodno-ściernej niejednorodnych materiałów polimerowych mogą w znaczny sposób wytłumaczyć zjawiska występujące podczas procesu obróbki oraz w zna-czący sposób poprawić jakość powierzchni materia-łu. Badania eksperymentalne przeprowadzone dla tego typu materiałów wykazały szereg zjawisk, które jak się przypuszcza, może wyjaśnić model wykonany metodą elementów skończonych. The modeling researches of waterjet and abrasive waterjet of inhomogeneous materials can signifi-cantly explain phenomena existing while machining process and significantly improve a quality surface of workpiece. The experimental results carried out for these materials showed row of phenomena, which can be explained by the method of the finite elements.

WYZNACZANIE ŚREDNICY KÓŁ POJAZDÓW SZYNOWYCH BĘDĄCYCH W RUCHU
GEOMETRY PARAMETERS EVALUATION OF WHEEL SETS IN MOTION
Systematyczna kontrola geometrii kół kolejowych jest niezbędnym elementem diagnostyki pojazdów trakcyjnych, zapewniającym wczesne wykrywanie nadmiernego zużycia kół, a pośrednio zapobiega zużyciu toru. W ramach prac prowadzonych w Katedrze Budowy Maszyn opracowano koncepcję nowej metody oceny stanu kół pojazdów szynowych będących w ruchu. Metoda pozwala wyznaczyć średnicę diagnozowanego koła oraz odchyłki okrągłości. Proponowana metoda zakłada wykorzystanie tanich urządzeń pomiarowych. Opracowano koncepcję metody, algorytmy numeryczne, dokonano analiz na drodze symulacji komputerowej oraz dokonano weryfikacji doświadczalnej... Natural wear of wheel's tracks in use is one of most important phenomena of rail transportation. The progress of wheel track wear is slow. Wheel wear process is more or less intensive, depending on many factors, i.e. rail curves, breaking conditions, startup conditions of trucks (e.g. wheel skid), truck velocity and loading. Wear type can vary in a wide range of patterns, e.g. flat places of high local hardness may occur during breaking skid. It can be stated that the natural wheel wear invokes various shape errors of a wheel, called circular errors...

BADANIA MODELOWE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH ZA POMOCĄ METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
MODEL INVESTIGATION OF CUTTING TOOLS USING FINITE ELEMENT ANALYSIS
Metoda elementów skończonych ma obec-nie szerokie zastosowanie w konstruowa-niu urządzeń. Może ona być też używana przy projektowaniu i badaniu narzędzi skrawających. Narzędzia te mają często skomplikowany kształt i dlatego ich anali-za wytrzymałościowa tradycyjnymi meto-da może być utrudniona. Dotyczy to mię-dzy innymi wierteł krętych. Finite Element Analysis has now wide ap-plication in designing of devises. It can be also used in designing and examination of cutting tools. They have often very com-plicated shape and their strength analysis with traditional methods can be compli-cated. It concern of twist drills.

OBRÓBKA MATERIAŁÓW TRUDNO OBRABIALNYCH
MACHINING OF CUTTING-RESISTING MATERIALS
Niektóre gatunki materiałów konstrukcyj-nych stwarzają szczególne problemy pod-czas obróbki skrawaniem. Wynika to z ich dużej twardości, rodzaju struktury czy też własności fizyko-chemicznych. Należą do nich twarde żeliwa i staliwa stosowane do produkcji walców hutniczych a także stale austenityczne. W Katedrze Budowy Maszyn od szeregu lat prowadzone są prace badawcze mające na celu dobór warunków obróbki dla tych trudno obrabialnych materiałów. Some kinds of constructional materials are very difficult to cut. It cams from their great hardness, kind of structure or physi-cal and mechanical properties. It applies to hard cast irons and cast steels used for metallurgical roller or austenitic steels. In Department of Machine Technology from many years research and develop-ment jobs are carried out, to obtain ma-chining conditions for these cutting-resisting materials.


Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika Śląska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka