KATEDRA BUDOWY MASZYN

LABORATORIUM KOMPUTEROWE


REGULAMIN§1

Uprawnieni do korzystania z laboratorium są:

 1. Grupowo, studenci uczestniczący w zajęciach dydaktycznych pod opieką prowadzącego zajęcia.

 2. Indywidualnie, studenci odbywający zajęcia w ramach kierunków specjalizacyjnych prowadzonych w Katedrze Budowy Maszyn poza godzinami zajęć dydaktycznych prowadzonych w laboratorium.


§2

Warunki uzyskania indywidualnego prawa wstępu do laboratorium:

 1. Student powinien spełniać warunek z §1 pkt. 2

 2. Student powinien złożyć podanie* zawierające uzasadnienie konieczności korzystania z laboratorium, proponowane terminy korzystania z laboratorium oraz termin realizacji zadań.

 3. Ważność podania powinna zostać potwierdzona przez pracownika Katedry Budowy Maszyn nadzorującego wykonywane prace.

 4. Podanie należy złożyć w sekretariacie Katedry Budowy Maszyn.


§3

Zasady użytkowania sprzętu znajdującego się w laboratorium:

 1. Student powinien posiadać przy sobie identyfikator wydawany w sekretariacie Katedry Budowy Maszyn.

 2. Na stanowiskach komputerowych nie wolno samodzielnie instalować żadnego oprogramowania bez wiedzy administratora.

 3. Nie wolno samodzielnie podłączać lub odłączać urządzeń peryferyjnych.

 4. Wszelkie usterki wykorzystywanego sprzętu należy zgłaszać admistratorowi lub w sekretariacie KBM natychmiast po ich spostrzeżeniu.

 5. Za wszelkie stwierdzone, a nie zgłoszone wcześniej szkody odpowiedzialność ponosi ostatni zarejestrowany użytkownik laboratorium.


§4

Godziny użytkowania laboratorium:

 1. Z laboratorium mogą korzystać wszystkie uprawnione osoby w godzinach urzędowania sekretariatu Katedry Budowy Maszyn.

 2. Korzystanie z laboratorium w poza godzinami urzędowania sekretariatu wymaga uzyskania zgody Kierownika Katedry Budowy Maszyn.
Kier.Katedry Administrator


- wzór podania dostępny w sekretariacie


KATEDRA BUDOWY MASZYN

LABORATORIUM KOMPUTEROWEPODANIEProszę o u możliwienie dostępu do laboratorium komputerowego

w celu:

w dniach i godzinach

w terminie do dnia


Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem laboratorium i przyjmuję w pełni wynikające z tego faktu konsekwencje.


Data i Podpis