Termografia

  • Zakres usług,
  • Jak to działa,
  • Urządzenia pomiarowe.

Zakres usług

    Świadczymy usługi w zakresie badań termowizyjnych oraz wykonuje prace naukowo-badawcze z wykorzystaniem techniki termowizyjnej, np.:

  • urządzeń i procesów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego, chemicznego, hutniczego i innych.
  • badania stanu izolacyjności budynków - niezbędne przed przystąpieniem do działań termorenowacyjnych lub sprawdzające ich rezultat,
  • badania instalacji i urządzeń elektrycznych (transformatory, rozdzielnie, silniki elektryczne), pozwalające na wykrycie nieprawidłowości ich działania,
  • diagnostyka przed- i poremontowa maszyn i urządzeń energetycznych (kotły, turbiny, generatory itp.),
  • badania stanu izolacyjności sieci ciepłowniczych i technologicznych,
  • wyszukiwania wadliwych i niezinwentaryzowanych elementów instalacji grzewczej i elektrycznej oraz wycieków wody zimnej i gorącej,
  • ocena stanu technicznego instalacji grzewczych, elektrycznych i technologicznych, identyfikację źródeł strat energii,

Jak to działa:

    Urządzenia do prowadzenia pomiarów termowizyjnych wykorzystują zjawisko promieniowania podczerwonego. Każde ciało o temperaturze powyżej -273 °C emituje energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego. Wraz ze wzrostem temperatury, ilość emitowanej w ten sposób energii rośnie proporcjonalnie do 4. potęgi temperatury (prawo Stefana - Boltzmanna). Dzięki temu możliwy jest pomiar temperatury ciała poprzez pomiar emitowanej przez nie energii, szczególnie w zakresie promieniowania podczerwonego. W związku z tym, że promieniowanie podczerwone jest w większości zakresów znacznie tłumione w atmosferze Ziemi, producenci systemów termowizyjnych wybrali dwa przedziały, w których to tłumienie jest nieznaczne, (3-5 µm oraz 8-14 µm)
    Badania termowizyjne obejmują pomiar i zobrazowanie promieniowania podczerwonego pochodzącego z badanego obiektu. Kamera umożliwia cyfrową rejestrację rozkładu temperatur badanego obiektu. Tak powstała "mapa temperatur" jest następnie interpretowana graficznie - każdej temperaturze przypisywana jest inna barwa, dzięki czemu w wizjerze widziany jest termalny obraz obiektu.
    Ponieważ zapisywane dane w praktyce są mapą temperatur obiektu, ten sam obiekt, w zależności od przyjętej skali barw oraz jej relacji do skali temperatur, może wyglądać różnie. Ponadto, możliwa jest analiza termogramów, np. wykreślanie izoterm, określanie rozkładu temperatur wzdłuż dowolnego profilu, tworzenie histogramów, pobieranie danych z termogramu bezpośrednio do wykonywania obliczeń.

Aparatura pomiarowa

    Przenośna kamera termograficzna serii V-20 została skonstruowana i wyprodukowana w oparciu o wysokoczuły detektor podczerwieni. Jest to nowoczesnege urządzenie do bezkontaktowego pomiaru temperatury w zakresie -10-1500oC. Kamera współpracuje z komputerem klasy PC. Oprogramowanie kamery umożliwia archiwizowanie i analizę danych termograficznych (histogramy, automatyczne wyszukiwanie i wskazywanie punktów o najwyższej i najniżej temperaturze, ustawianie zakresu analizowanych temperatur, konwersję danych do różnych formatów.


Kamerta termograficzna

Przykładowy obiekt badany

termogram obiektu badanego


Katedra Budowy Maszyn /RMT7/, Politechnika Śląska ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice
tel. 0-32/237-16-31, fax: 0-32/237-23-36, e-mail:rmt7@polsl.pl

ISO-8859-2, prefered resolution: 800x600 or higher, prefered browser: ANY
Original HAND-MADE © 1996-2009, Arkadiusz Kolka